Általános szerződési feltételek

amely létrejött a NumberStore Kft. (Cg. 01-09-285049; székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3.; letelepedési ország: Magyarország; adószám: 25711415-2-41; weboldal: https://numberstore.hu ; email cím: [email protected]) mint szolgáltató (Szolgáltató), valamint emelt díjas hanghívást kezdeményező, vagy online felületen regisztráló személy (Felhasználó) között minden olyan alkalommal, amely során Felhasználó telefonkészüléke segítségével hanghívást kezdeményez (bármely a Szolgáltatóval kiszolgálói kapcsolatban álló telefontársaság információi alapján) a Szolgáltató irányába.

I. Szolgáltatás

1. A Szolgáltató emelt díjas telefonszámon távközlési szolgáltatók igénybevétele mellett nyújt olyan Felhasználók részére szolgáltatásokat, akik a szolgáltatás igénybevételére alkalmas telefonkészülékkel, valamint technikai feltételekkel rendelkeznek. A szolgáltatás emelt díjas hanghíváson alapú tartalomszolgáltatás, amelynek keretében a Felhasználó telefonkészülékéről hangalapú telefonhívás kezdeményezésével a Szolgáltató vagy a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél által készített szolgáltatást pl. jóslás, felnőtt tartalom, nyereményjáték, szavazás, online játék és tartalom, stb. vesz igénybe, illetve amelynek keretében a Felhasználó számára interneten vagy más felületen, médiában meghirdetett és ott megjelenő jósokkal, felnőtt tartalmat szolgáltatókkal, tanácsadókkal, jogászokkal stb. – a nyilvánosság kizárásával – közvetlen beszélgetést is folytathat (Szolgáltatás).

2. Az igénybevehető emelt díjas Szolgáltatások aktuális listáját és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatokat, különösen a Szolgáltatás hívószámát, végfelhasználói díját, rövid leírását a jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képező sz. melléklet tartalmazza.

A Szolgáltató fő tartalom-szolgáltatását képezi többek között az élő szavas vagy előre rögzített hanganyagon alapuló jóslás, asztrológiai szolgáltatás (jövendőmondás, sorselemzés, kártyavetés); felnőtt tartalom szolgáltatás; tanácsadás jellegű szolgáltatások (jogi, életviteli, egészségügyi, kertépítési, ezoterikus tanácsadás); társkeresés; tudás alapú kvíz nyereményjáték; online tartalom és termék hozzáférés micropayment-en keresztül (online játékban, webshop-ban); információs vonal szolgáltatás.

A Szolgáltató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló tartalomszolgáltatások listáját újabb tartalmakkal bővítse, vagy adott esetben bizonyos szolgáltatásokat megszűntessen.

3. Kizárólag a Felhasználó felelőssége, hogy melyik Szolgáltatást választja, és hogy az adott Szolgáltatást ellátó illető rendelkezik-e a Felhasználó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel, tapasztalatokkal és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultsággal, illetve az esetleg szükséges hatósági engedéllyel.

Felnőtt tartalmú, élő hangos szolgáltatás: kifejezetten nagykorú, felnőtt személyeknek szóló erotikus, szexuális és pornó jellegű szórakozást nyújtó társalgó vonal; ezen szolgáltatás nem minősül szexuális információs felvilágosító szolgáltatásnak és nem minősül társkereső szolgáltatásnak sem.

Jóslás, asztrológiai, élő szavas vagy előre rögzített hanganyagon alapuló szolgáltatás (jövendőmondás, sorselemzés, kártyavetés): A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jósok, illetve az asztrológusok által a Felhasználókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Felhasználó a tartalomszolgáltatás igénybevétele során szerzett minden információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

Egészséges életmóddal, egészségügyi állapottal kapcsolatos tanácsadás: A tartalom-szolgáltatás nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatásra irányul, nem betegségeket diagnosztizál, nem nyújt kezelést, és gyógyszer felíratása sem lehetséges. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. A szolgáltatás igénybevétele során közölt információk általánosak és kizárólag edukációs célzatúak. Súlyos egészségügyi probléma esetén egészségügyi szakember vagy a legközelebbi kórház, rendelőintézet felkeresése szükséges.

Tudás alapú kvíz játék: Ezen tartalom-szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók emelt díjas telefonszám felhívásával tudás alapú játékban vesznek részt, melynek keretében a Felhasználó kérdéseket kap. A nyerés vagy a vesztés a játékban nem a véletlentől függ. A játék időtartama előre meghatározott. A legtöbb helyes választ adó, ezáltal a legtöbb pontot gyűjtő Felhasználó jutalma az előre meghirdetett tárgynyeremény. A játékban részt vett Felhasználók helyezése a játék végén kerül közzétételre.

Online tartalom és termék hozzáférés, micropayment-en keresztül (kredit, web-access, virtuális termék és extra tartalomhoz való hozzáférés internet alapú játékokban és webshop-okban) továbbiakban virtuális termék vagy online hozzáférési jogosultság: a tartalomszolgáltatás keretében a Felhasználó a Szolgáltató által meghirdetett virtuális terméket vagy online hozzáférést szerezhet egyszeri vagy akár időszakos felhasználhatósági jogosultsággal. A virtuális termék vagy az online tartalom hozzáféréshez szükséges egyedi kód az emelt díjas szám felhívása útján, közérthető módon való közléssel kerül rendelkezésre bocsátásra, lehetővé téve annak azonnali vagy későbbi felhasználhatóságát.

II. Szolgáltatások díja

A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevételéért – ellenszolgáltatásként – díjat fizet. Az igénybevehető emelt díjas Szolgáltatások díját, a díjfizetés alapját a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1.sz. melléklet tartalmazza. A Szolgáltatás igénybevételének díját minden esetben a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló harmadik személy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó felhívás során közzéteszi. A tartalomszolgáltatás díja a Felhasználó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Felhasználó előfizetését biztosító telefontársaság jogosult beszedni.

III. Szerződés létrejötte, hatálya

Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásban, vagy ráutaló magatartással, a Szolgáltatás igénybevételével jön létre és válik hatályossá. Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltatás igénybevételével ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek ismeri el.

IV. Szolgáltatás igénybevétele

Bármely hazai telefon-szolgáltató bármely 18. életévét betöltött nagykorú ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, amelyből hanghívás kezdeményezésére van lehetőség, a Szolgáltatást igénybe tudja venni. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

V. Szolgáltatás felfüggesztése, megszüntetése, a szerződés Szolgáltató általi felmondása

A Szolgáltató jogosult bármely Szolgáltatását bármikor felfüggeszteni, elérhetőségét korlátozni vagy beszüntetni. A Szolgáltató továbbá jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor módosítani. A Szolgáltatás felfüggesztésének, korlátozásának vagy beszüntetésének tényét, illetve a módosított ÁSZF-et a Szolgáltató köteles közzétenni a honlapján.

A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/vagy szoftvere a Szolgáltató rendszerét ne zavarja, vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolat azonnal felfüggesztésre kerül, és a Szolgáltató a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani.

VI. Technikai információk

A beérkező hanghívások önálló számítástechnikai rendszeren futnak. A Szolgáltatás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Szolgáltató a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

VII. Adatkezelés

A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a telefonszámát, és az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott egyéb személyes adatait a Szolgáltatás nyújtása céljából kezelje és felhasználja a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a szerződés megszűnését követően az elévülési idő elteltéig.

A Szolgáltatások egy része a Felhasználó regisztrációjához is kötött. A Felhasználó adatszolgáltatása önkéntes. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, a Felhasználó a hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásig kerülnek kezelésre.

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Telefon 36 1 391-1400, +36 30 683-5969; +36 30 549-6838; E-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu).

Egyebekben a Szolgáltató honlapján is közzétett Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

VIII. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés, jogviták

1. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának címe: 1037 Budapest, Zay utca 3., telefonszáma: +36 1 700-4420, fax száma: +36 1 700-4421; e-mail címe [email protected]. A hibabejelentő telefonszáma: +36 1 700-4420, e-mail címe [email protected]. A Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató +36 1 700-4420-as ügyfélszolgálati telefonszámán lehet érdeklődni munkanapokon 9-17 óra között. Munkaidőn kívül a Felhasználó hangposta üzenetet hagyhat, a Szolgáltató ügyfélszolgálata a hívó által közölt hívószámon visszahívja az ügyfeleket. A Szolgáltató a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja. A beérkező észrevételekről, kérdésekről Szolgáltató ügyfélszolgálata listát vezet.

2. Ha a Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos panasszal él, telefonon, elektronikus úton vagy írásban fordulhat az ügyfélszolgálathoz. A Szolgáltató a bejelentett panasz kivizsgálását azonnal megkezdi, és a Felhasználót a vizsgálat eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően írásban értesíti. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, azt köteles megindokolni (Fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/A. § (6)). Ha a szükséges műszaki vizsgálatokat a Szolgáltató nem tudja 30 nap alatt teljeskörűen elvégezni, illetve az elbíráláshoz szükséges véleményeket, információkat beszerezni, a Szolgáltató a vizsgálati idő meghosszabbodásáról a Felhasználót írásban értesíti.

Ha a Felhasználó a Szolgáltatás során felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató az erről szóló reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül megvizsgálja. A vizsgálat eredményéről a Szolgáltató a Felhasználót a vizsgálat lezárását követően írásban tájékoztatja. Ha a reklamáció részben vagy egészében helytálló, a Szolgáltató a Felhasználó előfizetését biztosító telefontársaság felé eljár a díjkülönbözet jóváírásának ügyében. A reklamált díj jóváírására minden esetben a Felhasználó előfizetését biztosító telefontársaság jogosult.

3. A Szolgáltató nem foglalkozik érdemben azon Felhasználói bejelentésekkel, illetve megkeresésekkel, melyek formájuknál vagy tartalmuknál fogva alkalmatlanok az azokon alapuló bejelentések, megkeresések kivizsgálására és megválaszolására, továbbá amelyekből nem azonosítható a Szolgáltatóval vagy az általa nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos probléma.

4. A jelen ÁSZF-re Magyarország joga az irányadó, jogvita esetén a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulhatnak.

IX. ÁSZF Hatályba lépése

Jelen ÁSZF 2024. június 10 napjától hatályos.

1. számú melléklet

Emelt díjas hívószám:      06 90 900-909

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Ezoterikus szolgáltatások

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: Ezoterikus szolgáltatások, jövendőmondás, sorselemzés, kártyavetés

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 590,55Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 750Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2020. április 01.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 982-910

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Erotikus beszélgetés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: Élő hangos felnőtt erotikus beszélgetés.

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Igen

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 1.575Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 2.000Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2020. november 06.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 982-618

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Információs vonal

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: Magyar cégek adataival kapcsolatos információs vonal.

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 400Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 508Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2021. február 04.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 900-938

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Ezoterikus szolgáltatások

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: Ezoterikus szolgáltatások, jövendőmondás, sorselemzés, kártyavetés

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 708,66Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 900Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2022. november 03.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 982-619

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Online tartalom hozzáférés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: A hívó fél a hívás során annak díjáért online tartalmat kap

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 400Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 508Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2023. június 01.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 91 125-100

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Online tartalom hozzáférés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: A hívó fél a hívás során annak díjáért online tartalmat kap

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Eseménydíjas

Nettó végfelhasználói díj: 600Ft/hívás

Bruttó végfelhasználói díj: 762Ft/hívás

Érvényesség kezdete: 2023. június 01.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 91 125-800

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Online tartalom hozzáférés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: A hívó fél a hívás során annak díjáért online tartalmat kap

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Eseménydíjas

Nettó végfelhasználói díj: 787,40Ft/hívás

Bruttó végfelhasználói díj: 1.000Ft/hívás

Érvényesség kezdete: 2023. június 01.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 982-906

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Online tartalom hozzáférés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: A hívó fél a hívás során annak díjáért online tartalmat kap

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 1.574,80Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 2.000Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2023. június 01.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 982-907

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Online tartalom hozzáférés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: A hívó fél a hívás során annak díjáért online tartalmat kap

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 1.574,80Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 2.000Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2023. június 01.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 982-908

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Online tartalom hozzáférés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: A hívó fél a hívás során annak díjáért online tartalmat kap

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 1.574,80Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 2.000Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2023. június 01.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 982-909

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Online tartalom hozzáférés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: A hívó fél a hívás során annak díjáért online tartalmat kap

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 1.574,80Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 2.000Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2023. június 01.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 985-776

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Online tartalom hozzáférés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: A hívó fél a hívás során annak díjáért online tartalmat kap

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Eseménydíjas

Nettó végfelhasználói díj: 1.969Ft/hívás

Bruttó végfelhasználói díj: 2.500Ft/hívás

Érvényesség kezdete: 2023. június 01.

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 985-777

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Online tartalom hozzáférés

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: A hívó fél a hívás során annak díjáért online tartalmat kap

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Nem

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Eseménydíjas

Nettó végfelhasználói díj: 1.969Ft/hívás

Bruttó végfelhasználói díj: 2.500Ft/hívás

Érvényesség kezdete: 2023. június 01.

 

 

Emelt díjas hívószám:      06 90 982-707

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megnevezése: Élő hangos felnőtt erotikus beszélgetés.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása: Élő hangos felnőtt erotikus beszélgetés.

A szolgáltatás felnőtt tartalomnak minősül: Igen

A szolgáltatás igénybevételi módja: Hanghívás

A szolgáltatás utáni díj felszámításának módja: Percdíjas

Nettó végfelhasználói díj: 787Ft/perc

Bruttó végfelhasználói díj: 1.000Ft/perc

Érvényesség kezdete: 2024. június 15.

További kérdése van?

Amennyiben további információra van szüksége, vagy árajánlatot szeretne kérni, esetleg ingyenes konzultációt igénybe venni, lépjen velünk kapcsolatba!

Cégünk a legmodernebb távközlési megoldásokat kínálja, amelyekkel megvalósul a mindig stabil és érthető kommunikáció a vállalkozások és ügyfeleik között.

Információk

Szolgáltatások

Copyright 2021 NumberStore. Minden jog fenntartva.

Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogatja weboldalunkat, az a böngészőjén keresztül tárolhat bizonyos szolgáltatásokból származó információkat, általában cookiek formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Érdemes megjegyezni, hogy bizonyos típusú cookiek blokkolása befolyásolhatja weboldalunkon és az általunk kínált szolgáltatásokban nyújtott élményét.

Google Analytics tracking engedélyezése/tiltása.
Google Fonts engedélyezése/tiltása.
Google Maps engedélyezése/tiltása.
Weboldalunk cookiekat használ, főleg harmadik fél szolgáltatásaitól. Határozza meg adatvédelmi beállításait, és/vagy fogadja el a cookiek használatát.